Почетна страна 

О нама

Предавачи

Наставни план

Конкурс

Студентски одсек 

Новости

Фото галерија

Конт@кт

 

   

Циљеви, мисија и визија Академије фудбала


Мисија Академије фудбала у Београду

Мисија Академије фудбала јесте да буде корисна нашем спорту, кроз едукацију и друге услуге које може да пружи заједници.

Тежимо што бржем и потпунијем укључивању наше средине у образовно и спортски развијено европско окружење.

Академија фудбала тежи што потпунијем афирмисању научног заснивања професионалног рада у фудбалу, првенствено стварањем квалитетних стручњака, али и кроз све друге врсте својих веза са праксом.

 

Визија Академије фудбала у Београду

Наша визија представља Академију као водећу институцију систематског укључивања науке у праксу тренерског и менаџерског посла у фудбалу. Желимо да производимо врхунске практичаре, који ће у оквиру свог формалног образовања стећи потребне компетенције које ће их учинити препознатљвим по квалитету рада, по способности да на научни начин схвате дешавања у фудбалу и да својим практичним умењем учине њихово одвијање мање неизвесним.

Желимо да изграђујемо стручњаке којима ће знање и вештине стечене кроз школовање представљати пре свега основу за трајно, доживотно самообразовање. Свесни смо да само тако наши свршени студенти могу да се носе са професионалним проблемима недовољно предвидљиве будућности.

У условима када наши свршени стручњаци посебно због одсуства законске регулативе - немају предност код запошљавања, у односу на особе без адекванте стручне оспособљености, наша Школа осећа одговорност за стварање повољнијих услова за рад  образованих стручњака. Због тога, а и због лакшег остваривања других видова сарадње Академије фудбала са праксом, велики изазов пред нама је задобијање још ауторитативније позиције на свим нивоима постојећег ситема фудбалског спорта, позиције која би нам омогућила пуно остварење улоге стожера сусретања науке и праксе. 

Зато нашу Школу у будућности видимо не само као уваженог члана научно-образовне заједнице, већ и истакнутог дела система струковне фудбалске организације.

 

Основни циљеви и задаци Академије фудбала

Академија је самостална високошколска установа, која обавља васпитно-образовну функцију. Основни задатак Школе струковних студија је преношење  најновијих  теоретских и практичних знања  и компетенција  из области фудбала и спорта уопште.

Основни  циљеви  Школе струковних студија произилазе из њене  мисије, а то су:

-усмеравање студија ка стицању знања и вештина  потребних  за  професионалну оријентацију тренера фудбала и струковног менаџера у спорту.

-пружање могућности за стицање разноврсних  практичних знања из свих области  спорта;

-модификација образовног  система  у складу са Болоњским процесом;

-стицање знања из тренерске и менаџерске области, на основу којих ће свршени студенти бити оспособљени за самосталан рад у спортским институцијама;

-омогућавање студентима да прошире своја знања по сопственом  избору и да се на тај начин уже специјализују;

-непрекидан и систематски рад на унапређењу квалитета  студијских програма.

Академија редовно планира и вреднује резултате својих студијских програма са задатком да стално развија, унапређује и преиспитује садржај својих студијских програма, сагласно новим научним сазнањима, у чему релевантну улогу имају наставно особље и студенти.

Академија ће периодично пратити остварење планираних активности, постављених задатака и циљева, уз објективно сагледавање резултата, њихову анализу и корективне мере евентуалних недостатака.

 

 

 

 

Почетна | О нама | Предавачи | Наставни план | Конкурс | Студентски одсек | Новости 


copyright 2004  Akademija fudbala Beograd, Deligradska 27/III

design by kvik@rt studio