...у корак са светом !!!

    

Почетна страна 

О нама

Предавачи

Наставни план

Конкурс

Студентски одсек 

Новости

Фото галерија

Конт@кт

 

 

 

Наставни план и програм

ОСНОВЕ  ИСТОРИЈЕ  СПОРТА

 

 Циљ Историје спорта, као наставног предмета је: 

o    да се сазнају токови историјског процеса настанка и развоја спорта уопште;

o    да се сазнају и схвате законитости настанка и развоја њених појединих појавних облика;

o    да се оспособе студенти да стечена знања користе у оцењивању степена развоја спорта уопште, у појединим периодима развоја људског друштва, као и у функцији одређених потреба садашњег времена и потребама будућности;

o    да усвоје основна методолошка знања о истраживању историје (историјски метод) и да се оспособе за његову примену.

 

ОСНОВЕ АНАТОМИЈЕ И ФИЗИОЛОГИЈЕ

Циљ наставног предмета основе анатомије и физиологије је:

o        да студенти стекну општа знања из анатомске грађе и састава људског организма;

o        да се студенти упознају са најважнијим физиолошким процесима који се одвијају у људском организму и дејством спортских активности на њега.

 

ОЛИМПИЗАМ И ОЛИМПИЈСКО ОБРАЗОВАЊЕ

Олимпијско  образовање  и  васпитање  је дефинисано као посебан наставни предмет на иницијативу Међународног олимпијског комитета (МОК) и Међународне олимпијске академије (МОА).

Циљ  овог наставног предмета је: 

o         да омогући студентима да сазнају и усвоје најзначајнија сазнања из области олимпизма уопште,

o         да сазнају најзначајније чињенице о настанку античких олимпијских игара и њиховом развоју током готово 12 векова трајања;

o         да сазнају и разумеју законитости обнављања античких олимпијских игара и даљег развоја савремених олимпијских игара;

o         да сазнају и разумеју значења основних олимпијских симбола, обележја, начела и целокупне организације олимпијског покрета;

o         да усвоје основне изворне идеале олимпизма и да их даље у својој пракси преносе, утичући да их прихвате они са којима буду радили,

o         да усвоје основне олимпијске принципе, као начела понашања у спорту и свакодневном животу.

 

СИСТЕМ  И ОРГАНИЗАЦИЈА СПОРТА

 Циљ наставног предмета Систем и организација спорта је: 

o         да омогући студентима да сазнају теоријске и организационе основе система спорта како би се што спремније укључили у стручни део студија,

o         да студенти стечена знања могу да користе у разумевању подручја спорта и његових осталих појавних облика.

 

МЕТОДИКА ТЕХНИКЕ СПОРТА

 Циљ овог наставног предмета је: 

o         да студенти науче и утврде основе фудбалске технике кроз следеће наставне области: 

Теоријске основе технике  

Појам и дефиниција технике

Начин и структура кретања

Основне карактеристике технике

Врсте технике

 

ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У СПОРТУ

Циљ овог наставног предмета је:

o         да омогући студентима да се обуче за рад на рачунару;

o         да сагледају и прихвате могућности примене рачунара као помоћног средства у свом раду и спортској пракси.  

  

Методика технике са педагошком праксом у клубу

Циљ овог наставног предмета је: 

o         да студенти науче и утврде основе фудбалске технике кроз следеће наставне области: 

Теоријске основе технике

Појам и дефиниција технике

Начин и структура кретања

Основне карактеристике технике

Врсте технике

  

Методика тактике са педагошком праксом у клубу

Циљ проучавања тактике у наставном предмету је:

 

o         да студенти се упознају са теоријским основама тактике;

o         да усвоје знања о разним врстама тактике и средствима тактике.  

    

Медицина спорта са исхраном спортиста

Циљ наставног предмета је: 

o         да се студенти упознају са улогом и значајем спортског лекара;

o         да студенти стекну основна знања о спортским повредама, њиховој превенцији и лечењу;

o         да се студенти упознају са основама спортске масаже и спортске трауматологије.

o         Да се студенти усвоје знања о значају правилне исхране спортиста и њеном планирању.  

    

МЕНАЏМЕНТ САВРЕМЕНОГ ОЛИМПИЈСКОГ ПОКРЕТА

Циљ наставног предмета је:   

 • Да студентима пружи основна сазнања и увид у теоријске и организационе основе система функционисања олимпијског покрета.

 • Да се студенти упознају са основама теорије менаџмента великих спортских манифестација - олимпијских игара.

 • Да студенти стекну увид у специфичности планирања, организације, руковођења и реализације олимпијских игара и могућностима трансфера знања на друге спортске манифестације.

 • Да се студенти упознају са некима од актуелних проблема савременог олимпијског покрета и могућим правцима и тенденцијама његовог даљег развoja.

  

Методика физичке припреме са  педагошком праксом у клубу

Физичка припрема је у савременом процесу тренинга саставни део целокупног процеса припрема спортисте. Пошто се помоћу ње развијају и усавршавају основне физичке способности она је значајна и за општи статус функција организма па и целокупног здравља.

Стога је циљ овог наставног предмета да се будући тренери оспособе за њену адекватну примену у процесу тренинга.  

Методика ТЕОРИЈЕ СПОРТСКОГ ТРЕНИНГА са праксом у клубу 

Циљ наставног предмета је: 

 • да упозна студенте са значајем праћења, проучавања и примене достигнућа која доприносе даљем развоју спорта;

 • да омогући студентима усвајање сазнања које се тичу законитости спортског тренинга; 

 • да помогне студентима у овладавању вештином моделирања процеса припреме спортиста.

  

психолошкО-ПЕДАГОШКИ аспекти рада са млађим  категоријама  

Циљ предмета је да:

 • да омогући студентима усвајање научних сазнања која се тичу психолошко-педагошких основа процеса спортског развоја фудбалског подмлатка, посебно: а) детерминисаност  тренажног процеса младих спортиста, као и утицај тренинга на унапређење адаптабилност организма на физички напор;  б) природу психолошких промена током бављења спортом, а изнад свега важан педагошки утицај тренера и родитеља.

 • да помогне студентима у овладавању знањима и вештинама које ће им олакшати њихов сопствени професионални развој након формалног образовања.

   

 Социологија са социологијом спорта

Циљ предмета је да:

 • студенти прошире и продубе постојећа знања о друштву као целини и развију способности за уочавање и анализу социолошких проблема и феномена савременог света,

 • да све научено и спознато допринесе проширењу фонда потребног општег знања и развоја културе будућих спортских стручњака.

 • да у потпуности спознају и овладају социологијом спорта која проучава спорт као политичку, културну, економску, моралну и друштвено-историјску појаву како на нивоу глобалног друштва тако и на нивоу српског друштва.

   

ОСНОВЕ ПСИХОЛОГИЈЕ Циљ предмета је:
 • да  оснажи свест студената о широкој релевантности психологије за њихов укупни живот, како професионални, тако и ванпрофесионални;

 • да омогући студентима овладавање основним психолошким сазнањима и да их подстакне да та знања користе у свакодневном животу, укључујући спорт;

 • да осигура даље психолошко образовање  у области  спорта.

 

Педагошки рад  у клубу Циљ предмета:
 • да се студенти упознају са значајем организације стручног рада у клубу;
 • да се студенти упознају са свим аспектима васпитног рата у клубу;
 • да студенти своја стечена теоријска знања провере и примене у практичним условима.

    

Биолошки аспекти рада са млађим категоријама Циљ предмета:
 • да омогући студентима усвајање научних сазнања која се тичу основих биолошких процеса развоја спортиста у млађим категоријама;
 • да студенти стекну знања о детерминисаности  тренажног процеса биолошким карактеристикама младих спортиста;
 • да студенти  сагледају све могућности и ограничења у раду са спортистима млађих категорија.
 • да студенти разумеју природу биолошких промена током бављења спортом;
 • да студенти стекну сазнања о специфичностима рада са спортистима млађих категорија.

  

ПСИХОЛОГИЈА СПОРТА

Циљ предмета:

 • да помогне студентима у оспособљавању за примену психолошког сазнања у свом свакодневном раду;
 • да помогне студентима у оспособљавању за самостално коришћење психолошких информационих извора;
 • да омогући разумевање рада примењеног психолога спорта.

 

Маркетинг и ПР у САВРЕМЕНОМ ОЛИМПИЈСКОМ ПОКРЕТУ Циљ предмета:  
 • Стицање основних знања о појму и практичном аспекту маркетинга и пр-а са акцентом на основне принципе маркетинга у оквирима ОИ.
 • Упознавање студената са принципима маркетинга и пр олимпијског покрета и омогућавање преноса стечених знања на активности у спортским организацијама, медијима, рекламним агенцијама, итд.

   

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Циљ овог наставног предмета је: 

o         да студенти савладају основе страног језика као средства комуникације и важног предуслова за даљи рад и напредовање у стручном и научном погледу;

o         да се студенти упознају са основама спортске терминологије.

 

Пракса у СПОРТСКИМ клубовима И САВЕЗИМА (I-iii)

 Циљ овог наставног предмета је: 

o         да студенти у непосредном контакту упознају принципе функционисања спортских клубова и спортских савеза;

o         да студенти своја стечена теоријска знања провере и примене у практичним условима.

 

ПРАВО У СПОРТУ

 Циљ наставног предмета Право у спорту је: 

o         да омогући студентима да сазнају појаву и развој права, а посебно настанак спортског права,

o         да студенти сазнају развој спортског права и његово место и улогу у савременом спорту,

o         да сазнају и овладају применом спортског права у свим облицима спортске проблематике.

 

МЕДИЦИНА  СПОРТА

 Циљ наставног предмета Медицина спорта је: 

o         да се студенти упознају са улогом и значајем спортског лекара;

o         да студенти стекну основна знања о спортским повредама, њиховој превенцији и лечењу;

o         да се студенти упознају са основама спортске масаже и спортске трауматологије.

 

ПРАВИЛА СПОРТА СА ПРИМЕНОМ

 Циљ овог наставног предмета је: 

o         да студенти науче и утврде знања о правилима спорта;

o         да се студенти оспособе за њихову примену у игри, кроз праксу суђења.

 

ПЕДАГОШКО - ПСИХОЛОШКЕ И СОЦИОЛОШКЕ ОСНОВЕ СПОРТА

  Циљ овог наставног предмета из области друштвених наука је: 

o    да се студенти упознају са социолошким аспектима школског, рекреативног и врхунског спорта;

o    да се студенти упознају са педагошким приступом у спорту и основама методике рада тренера са педагошког аспекта;

o    да се студенти упознају са основама спортске психологије и психосоцијалним обележјима спорта.

o    да се студенти упознају са основама спортске психологије и психо-социјалним обележјима спорта.

 

ОСНОВЕ РАЧУНАРА СА ПРИМЕНОМ

 Циљ наставног предмета Основе рачунара је: 

o         да омогући студентима да се обуче за рад на рачунару;

o         да сагледају и прихвате могућности примене рачунара као помоћног средства у свом раду и спортској пракси.

 

Методика тактике са педагошком праксом у клубу

 

Циљ проучавања тактике у наставном предмету је:

 

o         да студенти се упознају са теоријским основама тактике;

o         да усвоје знања о разним врстама тактике и средствима тактике.  

 

ОСНОВЕ МЕНАЏМЕНТА

 Циљ наставаног предмета Основе менаџмента је: 

o        да студенти стекну основна знања о менаџменту као процесу руковођења и управљања

o        да се студенти оспособе да стечена знања могу да примењују у професионалној пракси управљања.

 

МЕНАЏМЕНТ У СПОРТУ

 Циљ наставног предмета Менаџмент у спорту је: 

o         да студенти стекну основна сазнања о менаџменту у спорту

o         да се студенти оспособе за примену менаџмента у спортским клубовима, савезима, системима такмичења и у спорту уопште.

 

МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА У СПОРТУ

 Циљ наставног предмета Менаџмент људских ресурса је:

o         да студенти сазнају суштину коришћења људских ресурса у спорту

o         да се оспособе да на најефикаснији начин примене ово знање у коришћењу људских ресурса у спорту.  

МАРКЕТИНГ И ПР У СПОРТУ

 

Циљ  наставног предмета Маркетинг и ПР је да: 

o         да студенти сазнају појам и суштину маркетинга,

o         да студенти сазнају и науче да користе маркетинг у пословима у области спорта, које ће професионално да обављају.

o         да студенти сазнају појам и суштину односа са јавношћу,

o         да студенти сазнају и науче да примењују најефикасније односе са свим субјектима у спорту, са којима ће најчешће да комуницирају.

 

МЕТОДИКА ФУДБАЛА III (педагошка, психолошка и теоријска припрема)

 

Као саставни део целокупних припрема су и педагошка, психолошка и теоријска припрема. Циљ ове наставне области је да да научи будуће тренере основним законитостима и поступцима овог дела припрема спортиста, како би умели ваљано да их организују и примењују. 

o         Да се студенти упознају са основним методама и средствима у васпитању личности фудбалера;

o         Да се студенти упознају са значајем психолошке припреме као интегралне припреме  фудбалера;

o         Да се студенти упознају са облицима теоријске припреме у фудбалу.

 

ТЕНДЕНЦИЈЕ РАЗВОЈА САВРЕМЕНОГ ФУДБАЛА

Развој фудбалске игре је у непрекинутом континуитету, у свим сегментима. Свакодневна открића и нова сазнања у областима наука, на којима је заснован стручни и научни рад у фудбалу захтева од свих стручњака који раде у њему да их прате и примењују.  

Стога је циљ ове наставне области да прати, проучава и примењује сва сазнања и достигнућа која доприносе даљем развоју фудбала.

 

исхрана спортиста СА ОСНОВАМА ХИГИЈЕНЕ

Циљ проучавања у овом наставном предмету је: 

o         Да се студенти упознају са основама хигијене, науке о здрављу;

o         Да се студенти усвоје знања о значају правилне исхране спортиста и њеном планирању.

 

ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ У ФУДБАЛУ

 Планирање и програмирање процеса тренинга и такмичења фудбалера сматра се основом ваљаног стручног рада.  

Из тих разлога овај наставни предмет има за циљ да оспособи будуће тренере на најбољи начин на научним основама планирају и организују процес тренинга у свим периодима такмичарских сезона.

 

ОРГАНИЗАЦИЈА СТРУЧНОГ И ПЕДАГОШКОГ   РАДА У ФУДБАЛУ

 Циљ проучавања у овом наставном предмету је: 

o         Да се студенти упознају са значајем организације стручног рада у фудбалском клубу;

o         Да се студенти упознају са значајем васпитног рата у фудбалском клубу и његовом организацијом.

 

МЕНАЏМЕНТ СПOРТСКИХ КЛУБОВА И СПОРТСКИХ САВЕЗА

 

 Циљ наставног предмета Менаџмент спoртских клубова и савеза је: 

o         да се студенти упознају са управљањем спортских клубова и спортских савеза;

o         да се студенти оспособе да професионално воде и управљају овим спортским институцијама.

 

МЕНАЏМЕНТ спортских објеката

 Циљ предмета је:
 • Да током наставе на овом предмету студенти стичу знања о значају спортских објеката,
 • Да студенти стичу знања о структури и принципима функционисања  спортских објеката,
 • Да се студенти упознају са улогом менаџера у склопу система функционисања спортских објеката.

   

МЕНАЏМЕНТ СПOРТСКИХ ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА  Циљ предмета је:
 • Да се студенти упознају са организационом структуром, пропозицијма и системом такмичења ученика на територији Србије.
 • Да се студенти упознају са значајем контроле и безбедности учесника спортских такмичења ученика
 • Да се студенти оспособе за самосталну израду пројеката и програмирања активности у оквиру такмичења ученика.

 

Менаџмент спортско-рекреативних такмичења

 Циљ предмета је:
 • да  студенти стекну основна знања о систему спортско рекреативних такмичења.
 • да се оспособе за примену менаџмента спортско рекреативних такмичења.

 

МЕНАЏМЕНТ СПOРТСКИХ МАНИФЕСТАЦИЈА 

Циљ наставног предмета Менаџмент спoртских манифестација је: 

o         да студенти сазнају место и улогу спортских манифестација у организованом спортском систему;

o         да стекну знање о менаџменту спортских манифестација и да стечена знања могу успешно да примене у професионалној пракси.

 

ФИНАНСИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ У СПОРТУ 

Циљ наставног предмета Финансијски менаџмент је: 

o         да студенти стекну знање о основним принципима и методама финансијског менаџмента у спортским организацијама;

o         да стечена знања могу да користе у професионалној пракси, ради што бољег разумевања финансијских токова.

 

СТРАТЕГИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ У СПОРТУ

 Циљ наставног предмета Стратегијски менаџмент у спорту је: 

o         да студенти стекну знања о значају и важности стратегијског менаџмента у управљању и руковођењу спортским организацијама;

o         да стечена знања могу да примене у будућем професионалном раду у спорту.

 

 

    

 

 

 

 

 

Почетна | О нама | Предавачи | Наставни план | Конкурс | Студентски одсек | Новости 


copyright 2004  Akademija fudbala Beograd, Deligradska 27/III

design by kvik@rt studio

 

 

 

 

 

 

студирање на даљину фудбал

студије на даљину 

студирање на даљину спортски менаџер 

студирање на даљину фудбалски тренер 

студирање на даљину тренерска школа 

студирање на даљину виша тренерска школа вишe тренерскe школe

студирање на даљину тренерска школа 

studiranje na daljinu fudbal fudbalski trener sportski menadzer visa trenerska skola vise trenerske skole distance learning

studije na daljinu