Почетна страна 

О нама

Предавачи

Наставни план

Конкурс

Студентски одсек 

Новости

Фото галерија

Конт@кт

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ


Организациона структура Академије фудбала установљена је Статутом Академије. Целокупна делатност Академије обавља се преко две организационе јединице.

  

Наставна јединица (Наставно веће)

У оквиру наставне јединице реализују се наставно образовне и стручно-истраживачке делатности редовног студија оба студијска смера (за тренере и спортске менаџере).

Програми образовања и усавршавања нижих стручних звања се реализују самостално или у сарадњи са одговарајућим спортским савезима.  

У Методолошко научно-истраживачкој делатности реализују се научна истраживања из области спорта и спортског менаџмента. Њу воде и на пројектима сарађују најеминентнији професори Академије, али и сарадници са других школа и института.

 

Ненаставна јединица

Служба за опште и финансијске послове, у оквиру ненаставне јединице, обавља све послове у вези са правним и финансијским питањима.

Студентска служба је значајни део ове организационе јединице, јер се у њој обављају сви послови везани за режим студија.

Библиотека представља значајан сегмент наставног и научног рада, па је стога веома значајна за успешно студирање студената академије, али и за обављање научно-истраживачког рада у целини.

 

СТРУКТУРУ ОрганА УПРАВЉАЊА аКАДЕМИЈЕ ФУДБАЛА чине одређени управљачки, пословодни и стручни органи:

Орган управљања је Савет Академије, који има 5 чланова. Од тога, 3 члана Савета су представници Академије, 1 представник оснивача и 1 представник студената.

Директор Академије је орган пословођења и одговара за пословање, законитост рада и остваривање студијских програма Академије.

Наставно веће је стручни орган Академије, које одлучује о реализацији наставе, стручног и научно истраживачког рада. Наставно веће чине сви наставници Академије. Наставним већем председава директор Академије.

Студентски парламент је орган који се организује у Академији у циљу остваривања права и  заштите интереса студената.


Директор Академије фудбала - др Владислав Илић
Председник Савета Академије фудбала - Ред. проф. др Стефан Илић
Координатор за међународну сарадњу - Ред. проф. др Владимир Јорга
Секретар - Марија Јокић Целић
Студентски одсек:  Јелена Милосављевић Живковић,  Тамара Пајић
Библиотекар - Милан Матић
 

 

 


СТРУЧНИ САВЕТ АКАДЕМИЈЕ ФУДБАЛА 

Драган Џајић

председник

Иван Чабриновић

Радослав Бечејац

Илија Петковић

Митар Мркела

Жарко Зечевић

 

 

 

Почетна | О нама | Предавачи | Наставни план | Конкурс | Студентски одсек | Новости 


copyright 2004  Akademija fudbala Beograd, Deligradska 27/III

design by kvik@rt studio